Montaż płyt napisowych - wytyczne


WYTYCZNE

Do obliczeń sprawdzających przyjęto wymiar granitowej płyty nagrobkowej napisowej 1,0 m x 1,0 m i dla takich płyt lub mniejszych opracowano poniższe wytyczne dotyczące ich montażu. Dla płyt nagrobkowych napisowych większych, należy przeprowadzić nowe obliczenia sprawdzające. Wykonane obliczenia i opracowane wytyczne nie uwzględniają ewentualnych wad materiałowych płyt granitowych oraz ewentualnych wad wynikających z nieprawidłowego montażu.

Ilość kotew mocujących:

Ilość kotew uzależniona jest od długości płyty napisowej. Przy długości płyty do 50 cm należy montować 2 kotwy oraz 1 kotwę na każde kolejne 25 cm długości płyty. Dla analizowanej długości płyty 100 cm, należy wykonać 4 kotwy.

Rozstaw kotew mocujących:

Rozstaw kotew mocujących nie powinien przekraczać 25 cm.

Średnica kotew mocujących:

Średnica kotew, zgodnie z wykonanymi obliczeniami dla płyt grubości 5-6 cm, nie powinna być mniejsza niż 12 mm. Dla płyt grubszych można zastosować kotwy o średnicy 16 mm.

Długość zakotwienia kotew mocujących:

Długość zakotwienia kotew prefabrykowanych, zarówno w płycie napisowej jak również w cokole, należy przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych kotew.

Jeśli na kotwy zastosujemy żebrowane pręty stalowe, to długość zakotwienia powinna wynosić min. 1/4 wysokości płyty, ale nie mniej niż 250 mm, dla prętów #12 mm oraz nie mniej niż 320 mm, dla prętów #16 mm.

Mocowanie płyt:

Do mocowania płyt napisowych należy stosować kleje, do których istnieją specjalne rozpuszczalniki lub kwasy, umożliwiające bez uszkodzenia demontaż płyty napisowej.

Wnioski:

Do zamocowania płyty napisowej poddanej analizie obliczeniowej, należy użyć 4 sztuk kotew z prętów zbrojeniowych #12 o długości min. 50 cm.(zakotwienie w plycie napisowej min. 25 cm oraz w cokole min. 25 cm).

Opracował:

mgr inż. Marek Froń
upr. bud. K-190/02