Regulamin


REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO
w Stalowej Woli

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 • Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego Regulaminu.
 • Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia, zwanego dalej "Cmentarzem" należy do Prezydenta Miasta.
 • Administratorem Cmentarza jest Przedsiębiorca prowadzący Cmentarz na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta.
 • Cmentarz Komunalny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.
 • Cmentarz wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną z instalacji miejskiej. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0oC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.
 • Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 • Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.
 • Na terenie Cmentarza bezwzględnie niedozwolone jest:przebywanie w stanie nietrzeźwym, uprawianie żebractwa, wprowadzania zwierząt, wkopywania (betonowania) ławek w ciągach komunikacyjnych, poruszania się rowerami i motocyklami, szlifowania nagrobków metodą mechaniczną wytwarzającą duże zapylenia, prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej, przenoszenia lub zabierania z Cmentarza wszelkich elementów jego wystroju, wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone. wrzucanie do kontenerów na śmieci gruzu, piasku, drzew i krzewów.
 • Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze Administracji Cmentarza dokonywania następujących czynności:
  • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
  • wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
  • wykonywania ceremonii pogrzebowych.
 • Zarządzający Cmentarzem oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • prace wykonywane na terenie Cmentarza bez ich wcześniejszego zgłoszenia w biurze Administratora Cmentarza,
  • dewastacje, kradzieże, akty przemocy, pobicia,
 • Osoby które zostały dotknięte czynami zabronionymi w pkt. 10 b zobowiązane są do natychmiastowego zgłoszenia w/w zdarzeń w Komisariacie Policji w Stalowej Woli ul. Popiełuszki.
 • Osoby (świadkowie), które zaobserwowały dziwnie zachowujące się osoby lub sprawcę wykonującego czyny zabronione ujęte w pkt. 10 b zobowiązane są do natychmiastowego zgłoszenia w/w zdarzeń w Komisariacie Policji w Stalowej Woli ul. Popiełuszki.
 • Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). Śmieci, przekwitłe rośliny itp. należy wrzucać do pojemników lub odnieść w miejsce na ten cel przeznaczone.
 • Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, sobota do 9 do 11, niedziele są dniami wolnymi.
 • Kancelaria Cmentarza czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 w sobotę od 9 do 11 i udziela zainteresowanym wszelkich informacji.

§ 2
RODZAJE GROBÓW OPŁATY I LIKWIDACJA

 • Na Cmentarzu miejsca pod grób sprzedawane są do pochowania zwłok osób zmarłych.
 • Zakup miejsca grzebalnego "za życia" jest możliwa tylko za zgodą Prezydenta Miasta.
 • Przez grób zwykły (ziemny), murowany oraz rodzinny rozumie się dół bądź przestrzeń zapewniającą pochowanie trumien ze zwłokami.
 • Do przestrzeni przeznaczonej na grób nie są wliczone odstępy między grobami
 • Na Cmentarzu urządza się groby:
  • ziemne
  • murowane pojedyncze
  • murowane rodzinne
 • Na terenie Cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone przez Prezydenta Miasta.
 • Opłaty za miejsca pod grób rodzinny murowany (wieloosobowy) są opłatami jednorazowymi.
 • Opłaty za miejsce pod groby ziemne i groby murowane pojedyncze wnosi się na okres 20 lat.
 • Przedłużenie umowy na dalszy okres 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.
 • Wniesione opłaty za miejsce pod grób nie podlegają zwrotowi.
 • Wykorzystanie grobu murowanego rodzinnego do każdego następnego pochowania, a także przekształcenie grobu pojedynczego murowanego i grobów ziemnych w grób murowany rodzinny uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odnowienie prawa do miejsca pod grób winno być dokonane w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty, a w sytuacjach szczególnych może być przedłużone nie dłużej jak o rok.
 • Wszystkie groby ziemne oraz groby murowane pojedyncze na Cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art. 7 ust. 2 - ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okresy następny i nie uiszczą stosownych opłat.
 • Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
 • Z czynności związanych z likwidacją grobu Administracja Cmentarza sporządza protokół.

§ 3
ZAŁATWIANIE SPRAW FORMALNO - ORGANIZACYJNYCH

 • Załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością Cmentarza, odbywa się w biurze Administracji Cmentarza w dniach i godzinach urzędowania.
 • W sytuacjach szczególnych załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się w terminach uzgodnionych z Administratorem Cmentarza.
 • Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 • Prawo pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do ekshumowania zwłok za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie prokuratora lub sądu.

§ 4
ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW

 • Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
 • O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu - rodzina zmarłego.
 • Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

§ 5
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW

 • Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy odstępów z sąsiednimi grobami nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.
 • Dysponent grobu wykonujący całkowite zagospodarowanie otoczenia grobu musi uzyskać pisemną zgodę od dysponentów grobów będących w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).
 • W nogach grobów do 25 cm dopuszcza się również na powyższych zasadach wykonywanie tzw. podestów.
 • Wykonanie utwardzenia otoczenia grobu oraz podesty nie mogą wystawać ponad poziom gruntu w otoczeniu grobu.
 • Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco kolidować rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery grzebalnej.
 • W przypadku usytuowania grobów w skrajnych rzędach, wzdłuż ciągów chodnikowo - drogowych, przy placach gospodarczych oraz ujęciach wodnych, dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobu od strony ww. urządzeń w granicach 50 cm z możliwością zwiększenia tej powierzchni w zależności od konkretnej sytuacji terenowej.
 • Balustradki, kratki, płotki i inne akcenty ozdobne należy ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie grobu.
 • Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą bezwzględnie uzyskać zgodę od dysponentów sąsiednich grobów.
 • Zezwala się na ustawianie ławek wolnostojących które nie posiadają oparcia o wymiarach nieprzekraczających dł. 80 cm, wys. 50 cm, szer. 25 cm.
 • Zarządca lub Administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ewentualne zdarzenia losowe i faktyczne (między innymi: awarie wodociągowe, gwałtowne opady deszczu, wykonywanie prac związanych z przekształceniem sąsiednich grobów i ich przygotowaniem do pogrzebów), w wyniku których może nastąpić uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu otoczenia zagospodarowania grobu.

§ 6
OCHRONA PRZYRODY

 • Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.
 • Zieleń na Cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.
 • Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 • Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, sadzenie lub usunięcie drzewa z terenu cmentarza komunalnego odbywa się na wniosek strony kierowany do Zarządcy Cmentarza.

§ 7
ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

 • Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać prace budowlane we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Zarządca oraz Administrator Cmentarza nie ma obowiązku ustalania czy osoba zlecająca prace jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.
 • Miejsca grzebalne, na których wykonane mają być prace budowlane muszą być opłacone zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego § 2
 • Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych zagospodarowaniem grobu lub jego otoczenia składa w Administracji Cmentarza - zgłoszenie robót na specjalnie przeznaczonym do tego celu druku.
 • Wykonawca składa w Administracji Cmentarza każdorazowo zgłoszenie prac cmentarnych na jeden ściśle określony grób. W zgłoszeniu tym określa zakres prac:
  • usługa ceremonii pogrzebowej - to wszystkie działania dysponenta grobu od momentu wystawienia zwłok w sali eksportacyjnej do momentu złożenia zwłok do grobu lub grobowca.
  • usługa murarska - to wszystkie działania dysponenta grobu polegające na wymurowaniu grobu do poziomu płyty; w tym otwarcie, zamknięcie i przebudowa grobu oraz wykopanie i zakopanie grobu ziemnego.
  • usługa kamieniarska - to wszystkie działania dysponenta grobu polegające na wznoszeniu, ponad poziom płyty grobowca; w tym rozebranie, przebudowa i montaż nagrobka, utwardzenie otoczenia grobu z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).
 • Wykonawcy wykonującemu łącznie usługi określone w pkt.4 przyjmuje się jedno zgłoszenie robót i pobiera się opłatę za każdą z usług objętych tym zgłoszeniem robót.

§ 8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 • Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz szczególny szacunek dla Cmentarza, grobów, zwłok i szczątków zwłok.
 • Prace związane z wykonaniem zagospodarowania grobu lub jego otoczenia mogą być wykonane w dni robocze w godzinach pracy Administracji Cmentarza tj. poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, sobota od 9:00 do 11:00.
 • Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Administracji Cmentarza i przedstawić zgłoszenie robót.
 • Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać niesprzątniętego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach).
 • Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony przez firmę wykonująca roboty poza teren Cmentarza.
 • Wykonawca przy wykonywaniu robót obowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, a prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i bhp, odpowiada on za wyrządzone szkody w mieniu znajdującym się na terenie Cmentarza.
 • Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Administracji Cmentarza przed przystąpieniem do pracy.
 • W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
 • Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac szkody.
 • W przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień pkt.9 Administratorowi Cmentarza przysługiwać będzie prawo obciążenia wykonawcy kosztami zastępczego wykonania robót.

§ 9
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU CMENTARZA

 • Dysponenci grobów którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu Cmentarza i bez wymaganego zgłoszenia wykonują prace budowlane ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność.
 • W stosunku do dysponentów grobów którzy wykonują roboty budowlane niezgodnie z Regulaminem Cmentarza, na pisemny wniosek zainteresowanej strony, Zarządzający Cmentarzem wszczyna postępowanie, które kończy wydaniem "decyzji" zobowiązującej dysponenta do przywrócenia stanu faktycznego zgodnego z wymogami określonymi w Regulaminie.
 • Ławki ustawione w ciągach komunikacyjnych utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Administrację Cmentarza bez decyzji i informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 roku.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr I/953/06 z dnia 18 października 2006 roku