Odprawa pośmiertna


Jeśli osoba, która zmarła, była zatrudniona na umowie o pracę, bliskim przysługuje od jego pracodawcy odprawa pośmiertna. Mogą się o nią ubiegać małżonek i inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej (dzieli się ją w częściach równych między uprawnionych). Gdy po zmarłym pozostała tylko jedna osoba, pracodawca wypłaci świadczenie w wysokości połowy wyliczonej odprawy.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy zmarłego w firmie. Wynosi ona:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy był zatrudniony mniej niż 10 lat,
  • 3-miesięczne zarobki, gdy pracował dłużej niż 10 lat,
  • 6-miesięczne wynagrodzenie, gdy staż pracy wynosił co najmniej 15 lat.

Odprawa nie przysługuje, jeśli pracownik był przez firmę ubezpieczony na życie, a odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest niższe od odprawy.