Zasiłek pogrzebowy


Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego tj. osoby objętej ubezpieczeniem rentowym na podstawie art. 6, 7 10 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę.
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełnia warunki do jej uzyskania i pobierania.
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1 - 2.

Członkami rodziny są:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.
  • wnuk i rodzeństwo.
  • małżonek ( wdowa i wdowiec ).
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Kwotę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes Zakładu w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, instytucji zakonnej lub diecezjalnej, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. Zasada ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inna osobę niż członek rodziny, o którym mowa wyżej.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. W ramach złożonych upoważnień Nasza firma załatwia zasiłek pogrzebowy w instytucjach tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez: ZUS, KRUS, MSWiA, WBE
od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 zł.

Wnioski do pobrania o wypłatę zasiłku: